1. GIỚI THIỆU

1.1. Tu Tiên đi là sản phẩm trò chơi mà trong văn bản sau có thể gọi là “chúng tôi”

Tu Tiên Đi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân của pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với Dịch vụ của Chúng tôi.

Người dùng có nghĩa là người đăng ký tài khoản/cung cấp thông tin với Chúng tôi để sử dụng các Dịch vụ do Chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho Chúng tôi và tin rằng Chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) được xây dựng để giúp bạn hiểu được cách thức Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Chúng tôi và/hoặc lưu giữ thông tin về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho Chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

1.2. “Dữ liệu cá nhân” hay “Thông tin cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các dữ liệu được thu thập theo mục 3 của Chính sách bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin có tên, tuổi, ngày sinh, CMND hoặc CCCD, SĐT, địa chỉ, email, thông tin thanh toán và các thông tin dữ liệu khác mà bạn cung cấp.

1.3. Bằng việc sử dụng các Dịch vụ, đăng ký tài khoản/cung cấp thông tin của bạn cho Chúng tôi có nghĩa là: bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này và/hoặc Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, và theo đây bạn xác nhận bạn đã biết rõ và đồng ý toàn bộ cho phép Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. Nếu bạn không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong Chính sách này, vui lòng không sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên website/ứng dụng của Chúng tôi hoặc trên các kênh đăng tải khác và bạn có thể tiếp cận được. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc bạn tiếp tục truy cập, sử dụng, khai thác các Dịch vụ được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính sách bảo mật này.

1.4. Chính sách này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản dịch vụ, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc Chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm ghi đè, thay thế, hủy bỏ những thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi Chúng tôi có tuyên bố khác.

2. KHI NÀO CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1. Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

1. khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với Chúng tôi;

2. khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

3. khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với Chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi;

4. khi bạn tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email hoặc bất kỳ hình thức nào khác;

5. khi bạn sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi, hoặc tương tác với Chúng tôi qua website/ứng dụng hoặc các kênh khác. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà Chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với Dịch vụ của Chúng tôi;

6. khi bạn cấp quyền trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với Dịch vụ/website/ứng dụng hoặc các kênh khác của Chúng tôi;

7. khi bạn liên kết tài khoản Tu Tiên Đi với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc các tài khoản bên ngoài khác hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội khác, phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp;

8. khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của Chúng tôi chẳng hạn như mỗi khi bạn thanh toán hoặc cung cấp thông tin gửi cho Chúng tôi để sử dụng Dịch vụ hoặc yêu cầu hỗ trợ;

9. khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho Chúng tôi;

10. khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, chương trình, sự kiện; 

11. khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho Chúng tôi vì bất kỳ lý do gì; và/hoặc

12. khi bạn thực hiện các hoạt động khác trên Trang web/ứng dụng hoặc các kênh khác của Chúng tôi.

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập.

2.2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn từ bạn, các công ty liên kết, các bên thứ ba và từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở đối tác kinh doanh (ví dụ như đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán, đơn vị cung cấp giải pháp, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, truyền thông), cơ quan đánh giá tín dụng, các đơn vị, đối tác cung cấp dịch vụ marketing, giới thiệu, các chương trình khách hàng thân thiết, những người dùng khác sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi hoặc các nguồn dữ liệu công khai có sẵn hay các nguồn dữ liệu của nhà nước, …

2.3. Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho Chúng tôi (ví dụ như thành viên gia đình, bạn bè hoặc những người trong danh sách liên hệ của bạn). Nếu bạn cung cấp cho Chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của họ để xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo Chính sách này. 

3. CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

3.1. Trừ trường hợp được quy định khác đi trong Chính sách này, dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, có thể là một phần hoặc toàn bộ các thông tin như được liệt kê dưới đây:

1. họ tên;

2. địa chỉ email;

3. ngày sinh;

4. địa chỉ; 

5. tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;

6. số điện thoại;

7. giới tính;

8. CMND hoặc CCCD;

9. thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào các Dịch vụ của Chúng tôi;

10. thông tin tài khoản của bạn, bao gồm cả danh sách liên hệ của bạn khi đồng ý chia sẻ trên thiết bị của bạn, và những người và tài khoản mà bạn có tương tác; 

11. nội dung chữ viết, hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;

12. các thông tin dữ liệu, tài nguyên do bạn khởi tạo, thực hiện, xuất hiện trong quá trình sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi; 

14. thông tin về nhân thân được cấp bởi chính phủ hoặc các thông tin khác phục vụ cho các mục đích đánh giá pháp lý, nhận biết khách hàng, xác minh thông tin và/hoặc phòng chống gian lận của Chúng tôi;

15. dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ Chúng tôi hoặc các bên thứ ba của bạn, tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của Chúng tôi, và các bên thứ ba khác;

16. thông tin tài khoản sử dụng và thông tin giao dịch, lịch sử thực hiện, nội dung hoặc các định dạng điện tử khác mà bạn tương tác khi sử dụng Dịch vụ.

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập.

3.2. Các thông tin mà bạn cung cấp cho Chúng tôi có thể đúng hoặc không đúng, Chúng tôi không có nghĩa vụ kiểm chứng hoặc can thiệp chỉnh sửa thông tin của bạn (nếu không có yêu cầu từ bạn), bạn phải tự chịu trách về tính chính xác, trung thực, hợp pháp liên quan đến các thông tin mà bạn đã cung cấp.

3.3. Nếu bạn không muốn Chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến Chúng tôi, điều đó có nghĩa bạn sẽ dừng việc sử dụng Dịch vụ.

Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa, hạn chế xử lý, phản đối xử lý, yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, truy cập hoặc điều chỉnh thông tin bạn đã cung cấp cho Chúng tôi thông qua hình thức văn bản. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối, hạn chế hoặc hủy bỏ cho phép Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi của bạn khi sử dụng Dịch vụ. 

4. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

4.1. Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ ghi lại khi bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi. Thông tin này thông thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang web/ứng dụng di động (nếu có), các trang mà bạn đã truy cập đến trên trang web/ứng dụng của Chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là “cookie” (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web/ứng dụng ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp Chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng trang web/ứng dụng của Chúng tôi như thế nào.

4.2. Các ứng dụng có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, … Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà bạn yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến bạn dựa trên vị trí của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn cho các Người sử dụng khác như là một phần của các Dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của Chúng tôi. Đối với phần lớn các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho phép để Chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu bạn có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của bạn, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

4.3. Như khi bạn xem truy cập sử dụng Dịch vụ/trang web/ứng dụng di động của Chúng tôi, các thông tin có thể được gửi đến cho Chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, hệ điều hành, …).

5. COOKIES

5.1. Đôi khi Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được cho phép và các đối tác quảng cáo của Chúng tôi có thể sử dụng “cookie” hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Dịch vụ hoặc Trang web/ứng dụng di động của Chúng tôi. Các tính năng này sẽ giúp Chúng tôi cải thiện Trang web/ứng dụng di động và các Dịch vụ Chúng tôi cung cấp, giúp Chúng tôi đề xuất các dịch vụ và tính năng mới, và/hoặc cho phép Chúng tôi và các đối tác quảng cáo của Chúng tôi cung cấp các nội dung có liên quan hơn đến bạn. “Cookie” là các mã danh định được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn lưu trữ các dữ liệu về máy tính hoặc thiết bị, bằng cách nào và khi nào các Dịch vụ hoặc Trang web/ứng dụng di động được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Các Trang web/ứng dụng di động của Chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung bạn đã chọn/sử dụng các trang web/ứng dụng di động mà bạn đã xem. Thông tin này được sử dụng để theo dõi các hoạt động sử dụng dịch vụ của bạn, để truyền tải nội dung phù hợp với sở thích của bạn, để cho phép các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các trang thông qua mạng Internet và để thực hiện phân tích dữ liệu và hoặc theo dõi việc sử dụng Dịch vụ.

5.2. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Trang web/ứng dụng di động hoặc các Dịch vụ của Chúng tôi.

6. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

6.1. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một phần hoặc toàn bộ các mục đích sau đây:

1. để xem xét và/hoặc xử lý các yêu cầu dịch vụ của bạn với Chúng tôi hoặc giao dịch thanh toán khi bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi;

2. để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng Dịch vụ;

3. để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

4. để thực thi các Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi;

5. để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

6. để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng;

7. để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các Dịch vụ của Chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

8. để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các yêu cầu của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi bạn hoặc thay mặt bạn;

9. để liên hệ với bạn ví dụ qua các hình thức như điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, zalo, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với Chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi;

10. để cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn hoặc thấy một số hoạt động của bạn;

11. để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi, để giới thiệu sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của bạn, để cải thiện các Dịch vụ hoặc sản phẩm của Chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

12. để cho phép kiểm tra và khảo sát khác để, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của Chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ với các Dịch vụ của chúng tôi;

13. vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà chúng tôi có thể hợp tác hoặc liên kết) mà chúng tôi (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty có liên quan của nó) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ;

14. để cung cấp các chương trình và ưu đãi khách hàng thường xuyên, đối tác và sự kiện khuyến mại, cũng như các chiến dịch marketing của chúng tôi hoặc đối tác liên kết; 

15. để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi Chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu đối với chúng tôi hoặc các công ty liên kết hợp tác;

16. để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì quản lý nội bộ hoặc theo quy định;

17. để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của Chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được Chúng tôi áp dụng;

18. để kiểm tra các Dịch vụ của Chúng tôi hoặc hoạt động của chúng tôi;

19. để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với Chúng tôi;

20. để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống lại chúng tôi hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các Nội dung vi phạm quy định của các bên thứ ba;

21. để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;

22. để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh liên quan đến chúng tôi như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của chúng tôi. “Giao dịch tài sản kinh doanh” là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; 

23. bất kỳ mục đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

(gọi chung là “Các Mục Đích”)

6.2. Việc bạn đồng ý cung cấp thông tin các nhân và sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi có nghĩa là bạn đã xác nhận, cho phép và đồng ý rằng Chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin Tài khoản và Nội dung của bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo lệnh của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi, đối tác liên kết của chúng tôi hoặc với lý do chính đáng chúng tôi tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và chính đáng để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với chúng tôi hoặc các chi nhánh có liên quan của chúng tôi, đối tác liên kết của chúng tôi; (c) thực thi Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi hoặc Chính sách bảo mật này; (d) phản hồi bất kỳ khiếu nại nào cho là nguy cơ hoặc đang xảy ra trên thực tế để chống lại chúng tôi hoặc các chi nhánh có liên quan hoặc khiếu nại khác rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (e) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; hoặc (f) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của chúng tôi hoặc các chi nhánh có liên quan, người dùng và/hoặc công chúng.

7. CHÚNG TÔI BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO?

7.1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của Chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Chúng tôi. 

7.2. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, Chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi Chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành hoặc khi Chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu trữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng Dịch vụ Chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng dịch vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của Chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, Chúng tôi có thể hủy bỏ dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

7.3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối xóa, hủy dữ liệu trong trường hợp yêu cầu của bạn không phù hợp với quy định của quy định hiện hành, hoặc do Chúng tôi đánh giá yêu cầu đó có mục đích không an toàn, có thể hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến Dịch vụ của Chúng tôi, đối tác liên kết hoặc bên thứ ba. 

8. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

Bố/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân, chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân của trẻ em do quý phụ huynh giám hộ cung cấp cho chúng tôi. 

Khi Bố/mẹ hoặc người giám hộ cung cấp thông tin của mình và của trẻ em có nghĩa đã nhận sự đồng ý với việc xử lý thông tin của trẻ em có liên quan đó, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính sách này thay mặt cho người được giám hộ. 

9. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

9.1. Trang web/ứng dụng di động của Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản trên thiết bị của bạn, để giúp Trang web/ứng dụng di động phân tích cách thức người dùng sử dụng Trang web/ứng dụng di động của Chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng Trang web/ứng dụng di động (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng Trang web/ứng dụng di động của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web/ứng dụng di động dành cho các nhà điều hành trang web/ứng dụng di động và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web/ứng dụng di động và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

9.2. Các Dịch vụ của Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ đo lường (như AppsFlyer, Firebase, …) (“Mobile Measurement Partner”, gọi tắt là “MMP”). Các MMP sử dụng bộ Software Development Kit (“SDK”) được đặt vào thiết bị của Bạn để giúp Chúng tôi theo dõi và tối ưu hóa việc cung ứng các Dịch Vụ đến cho Bạn. Thông tin được tạo bởi SDK về việc Bạn sử dụng ứng dụng của Chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP của Bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi nhà cung cấp MMP. Nhà cung cấp MMP sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động của ứng dụng dành cho các nhà phát triển, vận hành ứng dụng và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của ứng dụng và việc sử dụng Internet. 

9.3. Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể trong từng thời điểm cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho bạn sử dụng bởi Trang web/ứng dụng di động hoặc thông qua các Dịch vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của bạn, Địa chỉ IP của thiết bị của bạn hoặc thông tin khác chẳng hạn như game bạn đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie nào trước đây bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web/ứng dụng di động của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của chúng tôi. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web/ứng dụng di động của họ hoặc nơi khác.

10. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT BÊN THỨ BA

10.1. Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp trên các trang web/ứng dụng di động của bên thứ ba. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà Chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi bạn sử dụng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, Chúng tôi bảo đảm có máy chủ bảo mật. 

10.2. Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, Chúng tôi cũng có thể chọn các trang web/ứng dụng của bên thứ ba khác để liên kết. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi cũng không kiểm soát các trang liên kết hoặc phần mềm khác được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với Chúng tôi. 

10.3. Do đó Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng di động hoặc phần mềm khác được liên kết này. Những trang web/ứng dụng di động hoặc phần mềm khác được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, Chúng tôi chịu trách nhiệm về bảo vệ trong phạm vi của Dịch vụ của Chúng tôi.

11. CHÚNG TÔI SẼ CHUYỂN THÔNG TIN CỦA BẠN RA NƯỚC NGOÀI?

Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích. chúng tôi sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

12. BẠN CÓ THỂ RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý, YÊU CẦU HẠN CHẾ XỬ LÝ, PHẢN ĐỐI XỬ LÝ, YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NH N, TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

12.1. Rút Lại Sự Đồng Ý, yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu, xóa dữ liệu

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối, xóa dữ liệu trong việc thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi văn bản hoặc gửi email có đính kèm văn bản yêu cầu cho Chúng tôi tại địa chỉ fanpage https://www.facebook.com/tutiendi.afk, và Chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính sách bảo mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. 

Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu cá nhân, xóa dữ liệu có thể đồng nghĩa với việc Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến bạn và Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa bạn và/hoặc hợp đồng mà bạn có với Chúng tôi.

12.2. Yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

12.2.1. Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính bản thân bạn cho bạn bằng cách gửi văn bản hoặc gửi email có đính kèm văn bản yêu cầu cho Chúng tôi tại địa chỉ fanpage: https://www.facebook.com/tutiendi.afk Bạn cũng có quyền yêu cầu Chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc của các tổ chức, cá nhân khác cho bạn với điều kiện bạn phải cung cấp được ủy quyền hợp lệ hoặc tài liệu khác chứng minh chấp thuận của chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật. 

12.2.2. Yêu cầu của bạn chỉ được coi là hợp lệ và được chấp nhận xử lý khi có đầy đủ các thông tin cần thiết và sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định. Khi bạn yêu cầu, Chúng tôi sẽ gửi biểu mẫu cho bạn để bạn thực hiện.

12.2.3. Tùy từng thời điểm và sự xem đánh giá của Chúng tôi, Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu Chúng tôi có tính phí, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mức lệ phí vào từng trường hợp cụ thể, bạn có quyền tiếp tục yêu cầu cung cấp dữ liệu hoặc hủy bỏ yêu cầu này.

12.2.4. Trong trường hợp yêu cầu của bạn là hợp lệ theo quy định của pháp luật và thuộc trường hợp Chúng tôi được phép cung cấp dữ liệu, Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn thông qua các phương thức liên lạc phù hợp về thời gian, địa điểm, hình thức cung cấp dữ liệu cá nhân, chi phí (nếu có), phương thức, thời hạn thanh toán (nếu có) và Chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân theo đúng thông báo này và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật. 

12.2.5. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế. 

12.3. Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

12.3.1. Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với Chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản trên Dịch vụ. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với Chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc gửi email có đính kèm văn bản yêu cầu cho Chúng tôi tại địa chỉ fanpage https://www.facebook.com/tutiendi.afk

12.3.2. Tùy từng thời điểm và sự xem đánh giá của Chúng tôi, Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu Chúng tôi có tính phí, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mức lệ phí vào từng trường hợp cụ thể, bạn có quyền tiếp tục yêu cầu cung cấp dữ liệu hoặc hủy bỏ yêu cầu này.

12.3.3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.